Tokyo Hot kb 1548 Tokyo Thermal Team Kimura Watanabe Hen - Noriko Shimoda